Kadro alan taşeron güvenlikçiler bu habere dikkat!

Kadro alan binlerce güvenlik görevlisini ilgilendiren sertifika sorunu ve iş fesih hakkının önüne geçebilir mi? Belgeleri yenilenmeyen güvenlikçilerinde kadroları düşürülecek mi? Bu konu hakkında kamu kurumları nasıl yönlendirilmeli? Haberimizin detayında...

Kadro alan taşeron güvenlikçiler bu habere dikkat!
Editör: Karaman Olay
08 Kasım 2019 - 11:37
Reklam
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelden, özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların 5188 sayılı Kanun uyarınca özel güvenlik kimlik belgesi ve çalışma izni iptal edilenler ile bu belgeleri yenilenmeyenlere ilişkin kamu kurumları ne yapmalı. Bu personelin işine son verilecek mi?
 
20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin birinci fıkrasında "5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında? ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar? a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak" hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm kapsamında söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye göre sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerde aranacak şartlar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunulmuş ve istenilen niteliklere sahip olunması zorunlu kılınmıştır.

 
Beşinci fıkrasında da, "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.

 
Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder." hükmüne? on ikinci fıkrasında ise "Şartları taşımadığı halde bu madde hükümlerinden yararlandırıldıkları tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları, bu madde hükümlerinden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 01/01/2018 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın "Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kapsama giren işçilerin madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için aşağıdaki nitelikleri de taşımaları gerekir: a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak" hükmü, "Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında "Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara'da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenir.
 

Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgah adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır." hükmü yer almakta olup, "Tereddütleri giderecek idarelerin belirlenmesi" başlıklı 51 inci maddesinin a/5 bendinde mezkur geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevli ve yetkili kılınmıştır.

 
Kamu kurum ve kuruluşlarında özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin, anılan maddenin birinci fıkrasında ve beşinci fıkrasında öngörülen şartları taşıdıkları sürece istihdam edilebileceği ve 5188 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum